Arne Morten Berntzen

Einingsleiar
 
55 55 33 33
 
Send epost til Arne Morten Berntzen
 
Teneste (1)
Artikkel (2)
Nyttige linkar (1)

NAV/Sosial

Frå november 2008 har den kommunale sosialtenesta gått saman med dei statlege etatane arbeid og trygd. NAV kontoret vil ha dei same tenestene som du tidlegare fekk på NAV trygd, NAV arbeid og kommunen si sosialteneste.

Sosialtenesta
Lov om sosiale tenester skal fremja økonomisk og sosial tryggleik, å betre levevilkåra for vanskelegstilte. Ein skal bidra til auka likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
Ein skal bidra til at den einskilde får mogelegheit til å leve og bo sjølvstendig og til å ha ein aktiv og meiningsfull tilvære i fellesskap med andre.

Sosialtenesta har tilsatt 2 merkantile, 3 sosialkonsulentar, 2 miljøarbeidarar og ein avdelingsleiar.

Åpningstida vår er måndag - tysdag og torsdag-fredag frå 09.00 – 15.00. Stengt onsdagar. Henvendingar onsdagar kan gjerast via www.nav.no eller telefon 55553333

Kva slags hjelp gjev vi?
Vi kan dele hjelpa inn i to områder:

Økonomisk sosialhjelp- Økonomisk stønad
- Gjeldsrådgjeving
- Midlertidig husvere

Rusomsorg- Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
- Miljøarbeiderteneste/boveiledning

Saksbehandling
Teieplikt: Inneberer ei plikt til å teie om bestemte forhold og ein plikt til å hindre av uvedkomande får innsikt i slike forhold. Reglane er begrunna i personleg integretet og personvern.

Søknad: Sosialtenesta stiller ikkje krav om korleis ein søknad skal sjå ut. Den kan leverast skriftleg eller muntleg, men det forutsetast ofte, av hensyn til opplysningar i saka, at søknaden er skriftleg.

Dokumentasjon: Sosialtenesta skal etter Forvaltningslova § 17 påse at saka er så godt opplyst som mogleg før vedtak treffast. Dette er forvaltningas plikt. Det framkjem av sosialtenestelovas § 8-5 at opplysningar så langt som mogleg skal innhentast i samarbeid med søkaren eller at søkaren har kjennskap til innhentinga.

Vedtak: Ytingar etter sosialtenestelova skal gis i form av enkeltvedtak. Jf. sosialtenestelova § 8-1, 2. ledd og Forvaltningslova § 2 første ledd bokstav b). Forvaltningslova gir reglar for korleis enkeltvedtak skal utformast og kva vedtaket skal innehelde.

Familiekontor Familiekontoret i Øvre Telemark har kontordagar i Bø. Kontoret sine viktigaste oppgaver er å gi behandling og rådgjeving ved vanskar, konkliktar eller kriser i familien.

Økonomisk rådgjeving / gjeldsrådgjeving - jfr. denne artikkelen - klikk her.

Login for redigering