Det kan skje her!

Dersom det skjer ei krise/katastrofe eller ei større ulukke i Bø så vert kommunens kriseleiing innkalla. Det er ordførar og/eller rådmannen som avgjer at kriseleiinga skal tre i funksjon. Ofte vil denne avgjerda skje i samråd med poliltiet.

I kommunen sitt arbeid med samfunnssikring og beredskap er det først og fremst viktig at einingane er godt førebudd i sitt daglege arbeid til å takle kriser/katastrofar.

Kommunen har ein krise- og beredskapsplan som omtalar korleis kommunen skal organisere arbeidet, kven som skal informerast, kva mannskap som skal innkallast, aktuelle samarbeidspartar og ressursar som skal nyttast ved ei krise.

Kriseleiinga har ein eigen stab som tek av følgande viktige oppgåver:
- sentralbord
- samband
- sekretariat
- informasjonsverksemd

Kriseleiinga er plassert i kommunehuset. Ved behov vil kriseleinga nytte alternative lokaler anna stad i kommunen. Beredskapskoordinator i Bø kommune er Vidar Lofthus, tlf 35 05 91 84 / 952 40 521.

Krisehandtering:


logg (XLS, 18 kB) og meldingsskjema (XLS, 23 kB) som vi nyttar i kriseleiinga

Beredskapsplan 

Kriseinformasjonsplan (PDF, 2 MB)

Varslingsliste kriseinfoplan

EPS Evakuerte og pårørandesenter

Evakueringsplan Bø kommune (DOC, 414 kB)

Kriseteam (psykisk og sosial omsorg) er oppretta for å kunne møte ulike hendingar og kriser - og skal hjelpe menneske som blir utsett for store kjenslemessige påkjenningar i samband med ulukker, kriser, katastrofar, brå dødsfall og liknande.
Kontakt: Leiar i kriseteamet - Ingunn Espesett Vreim 950 76 931 - epost ingunn.espesett.vreim@bo.kommune.no
 

Atomberedskapsplan (DOC, 148 kB)

Andre viktige lenker:

Regjeringen kriseinfo
Politiet
NRK Østafjells
Mattilsynet

Beredskap - meir generell informasjon finn du her
Beredskap - meir generell informasjon finn du her
OrganKontakt
AtomuhellAtomuhell
Brann og redningstjenesteBrann og redning
ForureiningForureining
FlaumFlaum
HovedredningssentraleneHovedredningssentralen
internasjalt katastrofemed.fagtidsskiftinternas.katastrofemedisinsk fagtidskrift
Norsk katastrofemedisinsk foreningKatastrofe
Sivilt beredskapSivilt beredskap
SmitteSmittevern
PolitietPolitiet
FylkesmenneneFylkesmennenes nettsteder
SikkerhetstjenesteSikkerhetstjeneste
HelsedeptetBeredskap
HelsetilsynetHelsetilsynet
Helse/omsorgsdepHelseberedskap
Sosial- og helsedirektoratBeredskap
MattilsynetMattilsynet
Statens næringsmiddeltilsynnæringsmiddeltilsyn
Statens strålevernStrålevernet
Sist endra 24.04.2018

Kontaktpersonar

Terje Kili

beredskapskoordinator

Adresse

Akutthjelp:
Brann - 110
Politi - 112
Medisinsk naudhjelp - 113


Bø kommune - 35 05 90 00
Vakttelefon vatn og avløp - 917 57 522
Leiar Kriseteam (Ingunn E Vreim):
950 76 931

Legesenter - 35 05 91 00
Legevakt - 116 117
Helsestasjon - 35 05 93 50

Når du ringer eit naudnummer:
Sei kven du er, kva som har hendt og kor du ringer frå.

Hjartestartare i Bø