Aktuelt
Publisert 21.09.2017

I kommunestyremøte den 18. september blei det utdelt 6 miljøfyrtårndiplom. 

Publisert 20.09.2017
halling fjeld Bø kultur.jpg

Kulturmidlane 2017

Neste søknadsfrist 1. oktober. Det er sett av kr. 100.000,- i kommunen sitt budsjett for 2017 med føremål å støtte lokalt kulturliv. Midlane blir fordela i to runder etter søknad til utval for oppvekst og kultur. Søknaden stilast til Bø kommune, eining for kultur og utformast som eit brev med vedlagt prosjektplan, budsjett og opplysningar om søkjar (kontaktinformasjon, evt organisasjonsnummer og NB viktig: kontonummer). Sendast helst på e-post til: postmottak@bo.kommune.no

Utval for oppvekt og kultur skal prioritere søknadene ut frå følgjande kriterium:

 • Tiltak i form av prosjekt, produksjonar eller arrangement, der ekstern støtte (frå kommunen o.a.) er avgjerande for realisering. Det vil ikkje bli gitt faste driftstilskot.
 • Tiltak som er innarbeidde i kommunens planar og ut frå evt. prioritering av tiltak der.
 • Tiltak som er nyskapande eller fører til vidareutvikling av eksisterande tiltak.

Søknadsfristar i 2017:  1. mars og 1. oktober

 

Spelemidlar til idrett og anlegg 2018

Siste frist for å sende inn elektronisk søknadsskjema for spelemidlar til ordinære idrettsanlegg for 2018 er
1. desember 2017.

Alle anlegg skal vere idrettsfunksjonelt godkjende på førehand - og fristen for å søke kommunen om slik godkjenning er 1. november 2017.

 • Frist for innmelding av anlegg til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Bø kommune - handlingsprogrammet 2018, er 1. september 2017. Handlingsprogrammet skal til politisk behandling i kommunestyret.
   
 • Frist for søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning til Bø kommune er 1. november 2017. Noen anlegg vil også krevje førehandsgodkjenning frå Kulturdepartementet.
   
 • Søknadsfrist for innsending av elektronisk søknadsskjema med godkjende vedlegg er
  1. desember 2017.

Meir informasjon, malar og elektronisk skjema finn du på: www.idrettsanlegg.no
Tips og råd:  
www.godeidrettsanlegg.no

Kontakt: Sindre Flø, ansvar for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på tlf 35059000 / 95847525 

sindre.flo@bo.kommune.no / postmottak@bo.kommune.no

Bø kommune, pb 83, 3833 Bø i Telemark

 

Kommunale næringsfond

Les meir her

Klikk her for å gå direkte til elektronisk søknad

 

Publisert 19.09.2017
Mobilitetsuka.PNG

Europeisk mobilitetsuke markerast også i år i Bø med ei rekke arrangement i løpet av veka 16.-22.9. Sjå heile programmet (PDF, 450 kB) og sørg for å  få med deg sykkelmekkedag, terrengsykkelkveld, temakveld om bildeling, lunch ride med politkarar og bilfri dag. Arrangør er Sykkelbygda Bø.

Publisert 18.09.2017
epostsignatur-1-hvert-barn-er-en-mulighet.jpg

Søndag 22. oktober skal 100 000 frivillige bøsseberarar besøke landets 2,3 millionar husstandar. Dette gjer TV-aksjonen til verdas største dugnad. Vil du vere med å gå årets viktigaste søndagstur? 

Publisert 14.09.2017

Invitasjon til åpen brannstasjon 

23. september kl. 10.00 - 14.00

Publisert 12.09.2017

Bø kommune enda med 3187 mottatte stemmesedlar, som tilsvarar eit frammøte på 72 % i årets Stortingsval. 

Publisert 05.09.2017
Efaktura og avtalegiro

 

Me minner om at det nå er mogleg å betale ulike fakturaer frå Bø kommune med e-Faktura eller AvtaleGiro. Dette gjeld faktura på kommunale avgifter, barnehage, SFO, kulturskule, husleige om omsorgstenester. 

Publisert 01.09.2017

Prosjektet Liv og Røre i Telemark skal bidra til betre læring, trivsel og helse for barn og unge i skular og SFO, gjennom ein time dagleg fysisk aktivitet, betre kosthald og eit betre psykososialt miljø i grunnskulane.

 
Publisert 22.08.2017
Hjertesone.jpg

Bø kommune og FAU ved Bø skule innfører «Hjartesone» rundt Bø skule for å sikre trygg skuleveg for barna. Innanfor hjartesona er det ikkje ønskjeleg med køyring av skuleelevar utover det som er heilt naudsynt. FAU og Bø kommune ønskjer at flest mogleg går, syklar eller kjem med skulebussen til skulen. Dei elevane som må bli køyrt, kan settast av utanfor hjartesona for å unngå uoversiktlege trafikksituasjonar ved skulen og for å gje barna rørsle og frisk luft før og etter skuletid.

Les meir her! (PDF, 2 MB)

Publisert 21.08.2017
Felles kommunestyremøte

Kommunestyret i Bø vedtok med 15 mot 10 stemmer at dei ønskjer at den nye kommunen skal heite Midt-Telemark. Kommunestyret i Sauherad gjorde samrøystes likelydande vedtak. 

Kveldens kommunestyrevedtak sendas vidare til departementet for endeleg vedtak. Vedtaket, i form av ei forskrift, kan forventas å være ferdig om ca 3 månader. 

Publisert 18.08.2017

Ordførarane i Bø og Sauherad vil framover publisere ei kort, munnleg oppsummering av møtene i Partssammensatt utval (PSU) og Fellesnemda (FS).

Publisert 17.08.2017

Takk til alle som kom på sykkel! Sykkelbygda registrerte nesten 300 syklistar til NRK Sommertoget på Bø stasjon tysdag 15. august; ein fantastisk oppslutnad på ein våt og regnfull dag! NRK Sommeråpent laga eit eige innslag om Sykkelbygda der kommuneplanleggar Kristin Karlbom Dahle blei intervjua på direkten om sykkelsatsing i Bø. Programmet kan du sjå på nrk.no. 

Her er vinnarane av fine premiar - som kan hentast på teknisk eining på Bekkevoll, Gullbringvegen 20 frå onsdag 23. august:

1. Gåvekort kr. 1000,- hos Brukås Sport nr. 20 - Kiri K Gjermstad 

2. Gåvekort kr. 1000,- hos G-Sport nr. 225 - Tom Stenstad 

3. Gåvekort kr. 1000,- hos Glexe nr. 165 - Karl Gunnar Sanda 

4. 2 billettar Bø kino nr 34 - Bolton Osaze  

5. 2 billettar Bø kino nr. 28 - Alberte Dortler 

6. 2 billettar Bø kino nr. 79 - Klas Gunnar Eika  

7. 2 billettar Bø kino nr. 76 - Thor Arne Hynne  

8. Gåvekort Høyt&Lavt nr. 138 - Andrea Mikalsen

9. Gåvekort Høyt&Lavt nr. 129 - Heidi Storvassli

10. Gåvekort Høyt&Lavt nr. 6  - Benjamin Dastinou 

11. Gåvekort Høyt&Lavt nr. 84 - Heidi Christoffersen 

 

Gratulerer! 

Publisert 08.08.2017

Bø og Sauherad får 4 millionar kroner til reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs Rv 36. 

Publisert 28.06.2017
Otto Dahl.jpg

Otto Christian Dahl (43) er tilsett som ny regionrådssekretær i Midt-Telemark. Dahl kjem frå rolla som leiar for kulturarvteamet i Telemark fylkeskommune og er busett i Bø. 

Publisert 20.03.2017
kommunene i midttelemark går digitalt.JPG

Bø, Nome og Sauherad kommune starter med digital postutsendelse 20. mars

En offentlig løsning for sikker digital post til innbyggere er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Digitaliseringsrundskrivet 2016 gir pålegg om at alle offentlige forvaltningsorganer som sender post til innbyggere skal benytte digital postutsending som førstevalg.

Publisert 27.02.2017
kjernejournal_ehelseillustrasjon.jpg

 1.mars vil alle innbyggere i Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud samt Asker og Bærum få kjernejournal. Da har alle innbyggere i Norge fått kjernejournal.

Publisert 25.01.2017
Vedlegg 4a_HPV-unge kvinner_greyandred_50mm_outlined.jpg

 

 

November 2016 var oppstarten for eit nasjonalt tilbud om gratis HPV-vaksine for kvinner født 1991 og seinare. Tilbudet er midlertidig og varer i ein toårsperiode fram til utgangen av 2018. 

Bø er vertskommune for høgskulen, og mange kvinner i målgruppa er studentar ved høgskulen sin avdeling i Bø.  Kommunen har sett opp vaksinasjonstilbud for målgruppa, og vaksinering dose 2 var sett opp, og blei avvikla i veke 2.  Tilbud for dose 3 er sett til 04.05.17. Ein oppmodar den enkelte til å i størst mogleg grad nytte oppsette dagar for vaksinasjon. Henvendingar utover oppsette dagar må gå til Helsestasjon for ungdom. (PDF, 36 kB)

Hvis det for deg blir aktuelt med dose 2 eller 3 på eit tidspunkt utanom studieåret: Ta kontakt med kommunehelsetenesta i bustadskommunen din for informasjon om vaksinasjonstilbudet der.

Publisert 18.01.2017
Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli betre kjend med barnet ditt og deg sjølv, og handlar om forholdet mellom dykk.

No lanserar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstaden foreldrehverdag.no der foreldre kan finne fagleg kvalitetssikra informasjon om korleis dei kan forstå barnet sitt betre. Målet er å gje foreldre inspirasjon, tru på eigen omsorgsevne og bidra til å styrke samspelet i kvardagen. Nettstaden tek utgangspunkt i det anerkjente rettleiingsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utvikla i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no byggjer på kunnskap om barns utvikling og viser korleis foreldre kan støtte barnet i dette.
Nettstaden inneheld artiklar, filmar og enkle oppgåver. Oppgåvene skapar refleksjon og kan hjelpe lesaren å omsette kunnskapen til eigen foreldrekvardag. Artiklane handlar om alt frå grensesetting, ros og anarkjenning til syskenkrangel, trass og ungdomstid.