Aktuelt
Publisert 18.07.2017
Ny kommune Bø og Sauherad

Prosjektleiar for ny kommune Bø og Sauherad, Per Dehli, starta i jobben 18.april 2017.
Her vil han leggje ut informasjon om det praktiske arbeidet med kommunesamanslåing av Bø og Sauherad kommunar.Juli 2017:

Her finn du informasjonsskriv om ny kommune - Juli 2017 - Nr 1 (PDF, 352 kB)

Mai 2017:

Her finn du informasjonsskriv om ny kommune - Mai 2017 - Nr 2 (PDF, 402 kB)

Her finn du informasjonsskriv om ny kommune - Mai 2017 - Nr 1 (PDF, 515 kB)

April 2017:

Her finn du informasjonsskriv om ny kommune - April 2017 - Nr 1


 

Meir informasjon om ny kommune Bø og Sauherad.


 

Publisert 17.07.2017
Valglogo


Førehandsstemminga startar torsdag 10. august 2017 i Bø kommune.

Publisert 28.06.2017
Bøelva.jpg

Bø kommune arbeider no med kartlegging av flaumsoner langs Bøelva frå Seljordsvatnet og heilt ut til Norsjø. Firmaet Hydrateam AS vil i denne samanheng gjennomføre innmålingar langs og i Bøelva i sommar. Evt. spørsmål knytt til dette kan rettast til Kristin Karlbom Dahle, tlf 915 27 229.

Publisert 28.06.2017
Otto Dahl.jpg

Otto Christian Dahl (43) er tilsett som ny regionrådssekretær i Midt-Telemark. Dahl kjem frå rolla som leiar for kulturarvteamet i Telemark fylkeskommune og er busett i Bø. 

Publisert 23.06.2017
Sykle til jobben.png

Da er Sykle til jobben 2017 avslutta. Bedriftsidretten har fordelt sine siste premier nasjonalt, og det er klart for lokal premiering i Bø! Tusen takk for ein utruleg bra innsats!

Publisert 14.06.2017
Bø kommunehus

 

Publisert 13.06.2017
halling fjeld Bø kultur.jpg

Kulturmidlane 2017

Første søknadsfrist 1. mars. Det er sett av kr. 100.000,- i kommunen sitt budsjett for 2017 med føremål å støtte lokalt kulturliv. Midlane blir fordela to gonger i året etter søknad til utval for oppvekst og kultur. Søknaden stilast til Bø kommune, eining for kultur og utformast som eit brev med vedlagt prosjektplan, budsjett og opplysningar om søkjar (kontaktinformasjon, evt organisasjonsnummer og NB viktig: kontonummer). Sendast helst på e-post til: postmottak@bo.kommune.no

Utval for oppvekt og kultur skal prioritere søknadene ut frå følgjande kriterium:

 • Tiltak i form av prosjekt, produksjonar eller arrangement, der ekstern støtte (frå kommunen o.a.) er avgjerande for realisering. Det vil ikkje bli gitt faste driftstilskot.
 • Tiltak som er innarbeidde i kommunens planar og ut frå evt. prioritering av tiltak der.
 • Tiltak som er nyskapande eller fører til vidareutvikling av eksisterande tiltak.

Søknadsfristar i 2017:  1. mars og 1. oktober

 

Spelemidlar til idrett og anlegg 2018

Siste frist for å sende inn elektronisk søknadsskjema for spelemidlar til ordinære idrettsanlegg for 2018 er
1. desember 2017.

Alle anlegg skal vere idrettsfunksjonelt godkjende på førehand - og fristen for å søke kommunen om slik godkjenning er 1. november 2017.

 • Frist for innmelding av anlegg til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Bø kommune - handlingsprogrammet 2018, er 1. september 2017. Handlingsprogrammet skal til politisk behandling i kommunestyret.
   
 • Frist for søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning til Bø kommune er 1. november 2017. Noen anlegg vil også krevje førehandsgodkjenning frå Kulturdepartementet.
   
 • Søknadsfrist for innsending av elektronisk søknadsskjema med godkjende vedlegg er
  1. desember 2017.

Meir informasjon, malar og elektronisk skjema finn du på: www.idrettsanlegg.no
Tips og råd:  
www.godeidrettsanlegg.no

Kontakt: Sindre Flø, ansvar for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på tlf 35059000 / 95847525 

sindre.flo@bo.kommune.no / postmottak@bo.kommune.no

Bø kommune, pb 83, 3833 Bø i Telemark

 

Kommunale næringsfond

Les meir her

Klikk her for å gå direkte til elektronisk søknad

 

Publisert 13.06.2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

De kan lese meir om momskompensasjon til frivillige organisasjonar på nettstaden vår. Her finn du også søknadsskjema

Dersom de lurer på noko, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller
telefon 57 82 80 00.

Publisert 13.06.2017
Bufetat.jpg

 

Bufetat arrangerar to kurs for deg som ønskjer å bli fosterheim.

Publisert 24.05.2017
Skjermdump heimeside

Kjære innbyggjarar!

 

Bø kommune lanserar nye, moderne nettsider torsdag 1. juni.

Dei nye nettsidene er utarbeida med tanke på å være meir oversiktleg og brukarvenleg slik at du som innbyggjar lettare skal kunne finne fram blant kommunens tilbod og tenester. Vi håpar dei nye nettsidene er endra til det betre.

Heimesida er kommunens viktigaste kommunikasjonsplattform og Bø kommune legg vekt på auka digital kommunikasjon med innbyggjararne. Dette er forankra i kommunens kommunikasjonsplan som vart vedteke i kommunestyret 27.03.17, sak 27/17.

Dei nye nettsidene har responsiv design, det vil sei at sidene tilpassar seg alle skjermar, som mobil og nettbrett.

Det kan selvfølgeleg oppstå nokre problemer i ein overgangsfase der noko kan ha felt ut eller noko er blitt gløymt. Da blir vi veldig takknemmelege om du tek kontakt med oss, slik at vi får retta opp i dette. Vi ønskjer også at du tek kontakt med kommunens servicekontor om du ikkje finn det du leitar etter eller lurar på.

Ei nettside vil aldri bli ferdig, den vil krevje kontinuerleg arbeid i åra framover.


Du vil fortsatt finne Bø kommunes nettsider på

www.bo.kommune.no

 

Publisert 24.05.2017
Mattilsynet

Mattilsynet ønskjer at du kontaktar dei om du skulle finne døde fuglar.

Prøver av døde villfugl for å oppdage fugleinfluensa
I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa til Noreg. Eit stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er økt risiko for at desse fuglane kan bere med seg smitte til Noreg. Mattilsynet vil difor intensivere overvåkninga av villfugl for tidleg å kunne oppdage eventuell smitte av fugleinfluensa i Noreg.

Treng hjelp av deg
Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynleg landingsplass for desse trekkfuglane. Andefuglar (endar, gjess og svaner), måkefuglar, vadere, rovfuglar og åtselsfuglar (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.

Mattilsynet ønskjer å ta prøver av døde fuglar utan synlege skadar av desse artane i det beskrevne området. Du kan hjelpe til med dette ved å ringe Mattilsynet på tlf 22 40 00 00 og be om ditt lokale Mattilsynskontor når du finn slike fuglar. Ein medarbeidar vil da ta prøver av fuglen slik at eventuell smitte med fugleinfluensa kan oppdagast.

Store konsekvensar for tamme fuglar
Typen av fugleinfluensa som herjar i Sentral-Europa er ikkje farleg for menneskjer. Fugleinfluensaen er dødeleg for både ville og tamme fuglar. I tillegg til overvåkninga har Mattilsynet iverksatt ein rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen kjem til Noreg. Blant anna er det fastsatt ein "Portforbudforskrift" som seier at tamme fuglar skal haldast innandørs eller ute under tett tak. Det er viktig at dette beskyttande tiltaket følgjast. På mattilsynet.no kan du lesa om Forebygging og bekjempelse av fugleinfluensa

 

Publisert 19.05.2017
legehjelp.jpg

VIKTIG MELDING!

Legevakta for Bø og Sauherad flyttar til Notodden interkommunale legevakt frå og med måndag 29.05.2017.

 

Opningstider for legevakta:

Kvardagar: kl. 15.30 - 08.00
Helg- og høgtidsdagar: Heile døgnet

Telefonnummer til legevakta er det same:

Ved behov for legehjelp, ring 116 117
Ved behov for akutthjelp, ring 113

Oppmøtestad:

Sauheradvegen 5
3683 Notodden

PDF-fil (PDF, 21 kB)

Kommuneoverlegen i Midt-Telemark

 

Publisert 20.03.2017
kommunene i midttelemark går digitalt.JPG

Bø, Nome og Sauherad kommune starter med digital postutsendelse 20. mars

En offentlig løsning for sikker digital post til innbyggere er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Digitaliseringsrundskrivet 2016 gir pålegg om at alle offentlige forvaltningsorganer som sender post til innbyggere skal benytte digital postutsending som førstevalg.

Publisert 27.02.2017
kjernejournal_ehelseillustrasjon.jpg

 1.mars vil alle innbyggere i Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud samt Asker og Bærum få kjernejournal. Da har alle innbyggere i Norge fått kjernejournal.

Publisert 31.01.2017
Stasjonslæring

INFORMASJON OM SKULESTART 2017!

Eit år går fort, og me har begynt å planlegge skulestarten 21. august 2017. Me gler oss til å treffe nye elevar og foreldre!

Innskrivingspapir blir sendt til alle heimar i løpet av  januar. Barnehagane har 5 besøksdagar  frå januar til juni. Detaljane finne de i planen under. Merk foreldremøte 22 mai kl 18. Førskuledagen 7. juni har barnehagane ansvaret for å fylgje til skulen og tilbake til barnehagen.

Publisert 25.01.2017
Vedlegg 4a_HPV-unge kvinner_greyandred_50mm_outlined.jpg

 

 

November 2016 var oppstarten for eit nasjonalt tilbud om gratis HPV-vaksine for kvinner født 1991 og seinare. Tilbudet er midlertidig og varer i ein toårsperiode fram til utgangen av 2018. 

Bø er vertskommune for høgskulen, og mange kvinner i målgruppa er studentar ved høgskulen sin avdeling i Bø.  Kommunen har sett opp vaksinasjonstilbud for målgruppa, og vaksinering dose 2 var sett opp, og blei avvikla i veke 2.  Tilbud for dose 3 er sett til 04.05.17. Ein oppmodar den enkelte til å i størst mogleg grad nytte oppsette dagar for vaksinasjon. Henvendingar utover oppsette dagar må gå til Helsestasjon for ungdom. (PDF, 36 kB)

Hvis det for deg blir aktuelt med dose 2 eller 3 på eit tidspunkt utanom studieåret: Ta kontakt med kommunehelsetenesta i bustadskommunen din for informasjon om vaksinasjonstilbudet der.

Publisert 18.01.2017
Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli betre kjend med barnet ditt og deg sjølv, og handlar om forholdet mellom dykk.

No lanserar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstaden foreldrehverdag.no der foreldre kan finne fagleg kvalitetssikra informasjon om korleis dei kan forstå barnet sitt betre. Målet er å gje foreldre inspirasjon, tru på eigen omsorgsevne og bidra til å styrke samspelet i kvardagen. Nettstaden tek utgangspunkt i det anerkjente rettleiingsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utvikla i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no byggjer på kunnskap om barns utvikling og viser korleis foreldre kan støtte barnet i dette.
Nettstaden inneheld artiklar, filmar og enkle oppgåver. Oppgåvene skapar refleksjon og kan hjelpe lesaren å omsette kunnskapen til eigen foreldrekvardag. Artiklane handlar om alt frå grensesetting, ros og anarkjenning til syskenkrangel, trass og ungdomstid.