Behandling av klage på valgjennomføringa i Bø kommune

I samband med stortingsvalet 2017 kom det inn ei klage på valgjennomføringa i Bø kommune. Klaga blei behandla i riksvalstyret i møte 27. september 2017. Departementet har følgande kommentarar til dei forhold som vert teken opp i klaga:

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 05.10.2017

"Departementet ser ikke at det er kommet frem opplysninger i saken som tyder på at det i det omtalte tilfellet har blitt utført handlinger som er i strid med valglovens regler om valgagitasjon. I perioden for forhåndsstemmegivningen er det kun i selve rommet der forhåndsstemmegivningen foregår det ikke er tillatt å utføre handlinger som kan anses å forstyrre velgerne, jf. valgloven § 8-5. Opplysningene fra både velgeren og kommunen er at det ble holdt en forelesning av en politiker i et annet rom enn der stemmegivningen foregikk. Departementets vurdering er at gjennomføringen av forhåndsstemmegivningen i Bø kommune har vært i tråd med valgregelverket. 

Departementet anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Riksvalgstyret fattet følgende enstemminge vedtak: 

1. Riksvalgsstyret slutter seg til departementets vurdering.

2. Klage fra Adrian Ness Løvsjø tas ikke til følge."