Kunngjeringar og høyringar
Publisert 27.11.2018

Rådmannens forslag til budsjett 2019 blei behandla i Formannskapet 26. november 2018. Formannskapets innstilling er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, fram til Kommunestyret si behandling 10. desember.

Endeleg vedtak gjeras av Kommunestyret 10. desember 2018.  

Sjå Formanskapet si behandling (PDF, 702 kB) for heile saka, eller les Handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2019-22 (PDF, 2 MB).

Publisert 26.11.2018
Samfunnsdel.JPG

  

Sauherad og Bø kommunar legg no ut forslag til samfunnsdel av kommuneplan (PDF, 780 kB) for nye Midt-Telemark kommune 2019-2031 på offentleg ettersyn. Sjå videosnutt som forklarer planforslaget.

Formålet med planen er å få eit felles overordna styringsdokument som gjennom langsiktige mål og strategiar gir ei berekraftig samfunnsutvikling i nye Midt-Telemark kommune. Planen omfattar både Midt-Telemark kommune som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon og har ein arealstrategi som dannar grunnlag for framtidig arealdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune.

Kommunen ønsker å få høyre kva innbyggarar og næringsliv meiner om planforslaget før dei to kommunestyra skal vedta planen, og inviterer til "Prat om plan" på kommunehuset på Akkerhaugen 11.12. og Bø 12.12. Frist for å kome med innspel er 8.1.19.

Publisert 22.11.2018
Gullbring studenthjem_illustrasjon_kreditering Code arkitektur.jpg

Forslag til detaljreguleringsplan for Gullbring studentheim ligg no ute til offentleg ettersyn med høyringsfrist 8.1.19. Planen er utarbeid av Code Arkitekter AS på vegne av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av studentbustader i tilknyting til Universitetet i Sørøst-Norge.

Publisert 21.11.2018
Beverøya camping.jpg

Forslag til detaljreguleringsplan for Beverøya camping ligg no ute til offentleg ettersyn med høringsfrist 8.01.19. Formålet med planen er å legge til rette for vidare campingdrift.  I tillegg opnas det for næring knytt til utleigebustader, samt evt. permanente bustader.

Publisert 21.11.2018
Sandvinhagen.JPG

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandvinhagen ligg no ute til offentleg ettersyn med høringsfrist 8.01.19.  Formålet med planen er å legge til rette for nye konsentrerte bustader i rekke. Det planleggast 12 bustader innanfor planområdet. I planforslaget er det og foreslått ei oppstramming av innkjøringa til parkeringsplass ved Sandvoll.

Publisert 08.11.2018

Varsel om oppstart av planarbeid og offentleg ettersyn av planprogram.

Sauherad og Bø kommunar skal slå seg samen til Midt-Telemark kommune med verknad frå 1.1.2020. Kommunane varslar med dette at ein vil starte arbeidet med ny overordna Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og Beredskapsplan for Midt-Telemark kommune. Overordna ROS-analyse vil bli utarbeidd som ein kommunedelplan jf. plan- og bygningslova §11-12.

Høyringsfrist 21.12.2018.