Kunngjeringar og høyringar
Publisert 26.07.2017
Grivi.png

Bø kommune vil vurdere om føresegnene til reguleringsplan for Grivi gard skal endrast når det gjeld høve til å etablere utleigedel i delområda B4-B8, jf. plan- og bygningslova §12-14. Spørsmålet om å opne for utleigedel vart drøfta i hovudutval for plan, teknikk og næring (PTN-utvalet) i sak 101 (PDF, 569 kB) og 113/16 (PDF, 395 kB). Vedtak i sak 113/16 er bakgrunn for at planprosessen no vert sett i gang.

Publisert 17.07.2017
Bever.jpg

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskrifta skal forenkle forvaltninga, og det opnast for at bever forvaltes meir likt småvilt. Det vil difor ikkje lengere vere behov for at kommunen skal godkjenne vald for bever eller tildele fellingskvote.

Publisert 26.06.2017
Skjermbilde.JPG

I samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova har hovudutval for plan, teknikk og næring i møte 20.06.17 (sak 59/17) (PDF, 838 kB) vedteke å legge detaljreguleringsplan for Skrubbemyra ut til offentleg høyring.  Formålet med planen er å legge til rette for næring og utvida masseuttak på Skrubbemyra, med tilhøyrande infrastruktur som inkluderar omlegging av den kommunale vegen Rallevegen utanom næringsområdet.
 

Publisert 19.06.2017
Felles planstrategi for Sauherad og Bø

Fellesnemnda for Sauherad og Bø kommunar har behandla forslag til felles planstrategi (PDF, 2 MB) for dei to kommunane i perioden 2017-2019 og vedtatt si tilråding til dei to kommunestyra. Utarbeiding av felles samfunnsdel har fyrste prioritet i forslaget. Kommunestyra får planstrategien til endeleg vedtak i første møte etter sommarferien. 

Publisert 01.03.2017
Eigedomsskatt

 På bakgrunn av Bø kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og i medhald av § 15 i Lov om eigedomsskatt av 06.06. 1975 vert lista for eigedomsskatt for 2017 lagt ut til offentleg ettersyn.

 
Skattelista er lagt ut på KOMMUNEHUSET, 1. etasje, og BEKKEVOLL,
Gullbringvegen 20 i 3 veker frå 01.03.17.
 
Eigedomsskatten forfell til betaling i 4 terminar. Beløp under kr. 50,- pr. år blir ikkje innkrevd.
Faktura for innbetaling av eigedomsskatt og kommunale avgifter for 1. termin 2017 vil bli sendt ut.
 
Ved evt. klage viser ein til eigedomsskattelovas § 19 og skatteforvaltningslova § 13.
Klage over skattetaksten sendast Bø kommune, Postboks 83, 3800 Bø innan 6 veker
frå 01.03.2017. 
 
 
 
Økonomisjefen
 
Publisert 16.02.2017
bø kommune logo.jpg

 Bø kommune har avlagt rekneskap for 2016 med gode resultat. 

Netto driftsresultat er på 2,3 % -  kr 12,5 mill. 
Tidligere underskot er nedbetalt og Bø kommune vil gå ut av av Robek. 
I tillegg går Bø kommune med kr 9,1 mill i mindreforbruk.