Kunngjeringar og høyringar
Publisert 17.11.2017
Sandvinhagen.JPG

Planhuset AS varslar oppstart av arbeid med reguleringsplan for Sandvinhagen, g/bnr 45/20 i Bø. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye konsentrerte bustader/bustader i rekke i tillegg til eksisterande bustad på eigedomen 45/20. Det varslast samstundes om at delar av to eldre reguleringsplanar vil bli oppheva i denne planprosessen og at det vil bli forhandla om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen. Les meir om planarbeidet i varsel om oppstart (PDF, 109 kB)

Publisert 04.10.2017
Systemblokk_bilde.JPG

Kommunestyret har i møte den 18.09.17 (sak 78/17 (PDF, 737 kB)) vedtatt ny detaljreguleringsplan for Skrubbemyra.  Formålet med planen er å legge til rette for næring og utvida masseuttak ved Skrubbemyra med tilhøyrande infrastruktur som inkluderar omlegging av kommunal samleveg, Rallevegen utanom næringsområdet.

Publisert 01.03.2017

 På bakgrunn av Bø kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og i medhald av § 15 i Lov om eigedomsskatt av 06.06. 1975 vert lista for eigedomsskatt for 2017 lagt ut til offentleg ettersyn.

 
Skattelista er lagt ut på KOMMUNEHUSET, 1. etasje, og BEKKEVOLL,
Gullbringvegen 20 i 3 veker frå 01.03.17.
 
Eigedomsskatten forfell til betaling i 4 terminar. Beløp under kr. 50,- pr. år blir ikkje innkrevd.
Faktura for innbetaling av eigedomsskatt og kommunale avgifter for 1. termin 2017 vil bli sendt ut.
 
Ved evt. klage viser ein til eigedomsskattelovas § 19 og skatteforvaltningslova § 13.
Klage over skattetaksten sendast Bø kommune, Postboks 83, 3800 Bø innan 6 veker
frå 01.03.2017. 
 
 
 
Økonomisjefen
 
Publisert 16.02.2017
bø kommune logo.jpg

 Bø kommune har avlagt rekneskap for 2016 med gode resultat. 

Netto driftsresultat er på 2,3 % -  kr 12,5 mill. 
Tidligere underskot er nedbetalt og Bø kommune vil gå ut av av Robek. 
I tillegg går Bø kommune med kr 9,1 mill i mindreforbruk.