Kunngjeringar og høyringar
Publisert 12.09.2017
Lifjelltoppen.png

På vegne av Lifjell Utvikling AS varslar Plankontoret Hallvard Homme as at det setjast igang endring på delar av gjeldande detaljreguleringsplan  for Lifjelltoppen (g/bnr. 9/106 og 9/488).

Varsel om oppstart  (PDF, 709 kB)og utarbeidd notat (DOC, 11 MB) omhandlar bakgrunn for endring og tema som skal vurderast særskilt i planprosessen. Frist for innspel til planarbeidet er sett til  15.10.2017.
 

Publisert 01.03.2017

 På bakgrunn av Bø kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og i medhald av § 15 i Lov om eigedomsskatt av 06.06. 1975 vert lista for eigedomsskatt for 2017 lagt ut til offentleg ettersyn.

 
Skattelista er lagt ut på KOMMUNEHUSET, 1. etasje, og BEKKEVOLL,
Gullbringvegen 20 i 3 veker frå 01.03.17.
 
Eigedomsskatten forfell til betaling i 4 terminar. Beløp under kr. 50,- pr. år blir ikkje innkrevd.
Faktura for innbetaling av eigedomsskatt og kommunale avgifter for 1. termin 2017 vil bli sendt ut.
 
Ved evt. klage viser ein til eigedomsskattelovas § 19 og skatteforvaltningslova § 13.
Klage over skattetaksten sendast Bø kommune, Postboks 83, 3800 Bø innan 6 veker
frå 01.03.2017. 
 
 
 
Økonomisjefen
 
Publisert 16.02.2017
bø kommune logo.jpg

 Bø kommune har avlagt rekneskap for 2016 med gode resultat. 

Netto driftsresultat er på 2,3 % -  kr 12,5 mill. 
Tidligere underskot er nedbetalt og Bø kommune vil gå ut av av Robek. 
I tillegg går Bø kommune med kr 9,1 mill i mindreforbruk.