Offentleg ettersyn for endring av reguleringsplan for Lifjelltoppen

Oversiktsbilde _ Lifjelltoppen.jpg - Klikk for stort bilete  Hovudutval for plan, teknikk og næring (PTN-utvalet) vedtok i møte 05.03.18 (sak 17/18 (PDF, 700 kB)) å legge endring av reguleringsplan for Lifjelltoppen ut til offentleg ettersyn jf. §12-10 i plan- og bygningslova. 
Frist for merknader 03.05.18

Formålet med planendringa er å legge til rette for auka utnytting innanfor to av delområda (Bff2 og Bff3) samt auke mønehøgda for enkelte av tomtene innom desse to områda. Planforslaget legg også opp til endra tomteplassering for nytt høgdebasseng innom planområdet.  Planen har planID 04_58_2017.
Frist for å kome med merknader er sett til 03.05.18. 
Merknader sendast postmottak@bo.kommune.no eller Bø kommune, Teknisk eining, Pb. 83, 3833 Bø

PTN-sak 17/18 (PDF, 700 kB)
Plankart (PDF, 886 kB)
Føresegner (PDF, 743 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Foreløpige skisser av høgdebasseng (PDF, 171 kB)

Sist endra 13.03.2018