Politikk og organisasjon

Politikk

Møtekalender og sakspapirer

Utvalsstruktur i Bø (PDF, 191 kB)

 

Reglement

Val 2017

 

Organisasjon

Organisasjonskart for kommunen

Interkommunale einingar

Innsyn

Kontrollorgan
Temark

Kommunerevisjon

Bø kommune har nynorsk som administrasjonsmål - lenke til nettsida for nynorskkommunane www.lnk.no 

Bø kommune er knytta til Styrevervsregisteret til KS (Kommunenes Sentralforbund). Dette er eit register over dei rollane som einskildpersonar har i kommunar, fylkeskommunar og kommunalt eigde selskap. Føremålet med registeret er at innbyggjarane skal ha tillit til at utøving av makt og produksjon i samfunnet skal iveretakast på best mogleg måte. Styrevervregisteret

Login for redigering