Kommuneplan for Bø - samfunns- og arealdel

Planstrategi
Kva for planar som skal rullerast eller kva for nye planar som skal utarbeidast er fastsett i planstrategi for Bø kommune 2016-2019.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 er kommunen sin overordna plan for samfunnsutvikling. Planen  set mål og strategiar for prioriterte samfunnsområde for Bøbygda og kommuneorganisasjonen fram mot 2025.

Handlingsplan 2015 - 2018 for samfunnsdelen inngår som del av budsjett og økonomiplan 2015 - 2018 .

 

Kommuneplanens arealdel

Gjennom kommuneplanens arealdel fastset kommunestyret kva for område som kan byggast ut og kva for område som skal bevarast. Planen legg føringar for kva for prinsipp og forutsetningar som skal ligge til grunn for den meir detaljerte planlegginga av utbyggingsprosjekt, og for vern og bruk av areal.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027:

Fann du det du leita etter?
Login for redigering