Barnehage  -  Brann og redning  -  Byggesak  -  Heimetenester  -  Helse  -  Institusjonstenester  -  Kultur og fritid  -  Landbruk  -  Miljø  -  Oppmåling  -  Plan, areal og kart  -  Renovasjon  -  Sal/servering/skjenking  -  Skule  -  Sosialtenesta  -  Teknisk  -  Vann, avløp og renovasjon

   
A
 -  Aktivitetssenter for eldre   
 
 -  Ambulerande skjenkebevilling   
 
 -  Avlasting for born og unge   
 
 -  Avlastning   
   
B
 -  Barnehagetenesta   
 
 -  BPA ordning (brukarstyrt personleg assistanse)   
 
 -  Brannberedskap   
 
 -  Byte av skule   
   
D
 -  Deling av driftseining   
   
E
 -  Eigenfråsegn om fritak for konsesjon når ein skaffar seg fast eigedom   
 
 -  Etablerarprøve i serveringslova   
   
F
 -  Fyrverkeri - handel og oppbevaring   
 
 -  Fysioterapi   
 
 -  Førebyggande brannvern   
 
 -  Førehandskonferanse for byggesak   
   
G
 -  Gjeldsrådgjeving   
   
H
 -  Heimehjelp   
 
 -  Heimesjukepleie   
 
 -  Helsestasjon for barn   
 
 -  Helsestasjon for ungdom   
 
 -  Helsesøster- og jordmortenesta   
 
 -  Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling   
 
 -  Hjelpemiddel   
   
I
 -  Institusjonsplass (langtids-, korttids og langtidsplass for aldersdemente)   
 
 -  IP (Individuell plan) og Koordinator   
   
K
 -  Kommunale vegar   
 
 -  Konsesjon når ein skal skaffe seg fast eigedom   
 
 -  Korttidsavdeling   
 
 -  Kulturskulen   
 
 -  Kunnskapsprøve i alkohollova   
   
L
 -  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)   
   
M
 -  Matombringing   
 
 -  Midlertidig husvere   
 
 -  Miljøarbeid   
   
O
 -  Omsorgsbustader   
 
 -  Omsorgsløn   
   
P
 -  Parkeringsløyve   
 
 -  Pedagogisk-psykologisk teneste   
 
 -  Permisjon for skulelevar   
 
 -  Psykisk helse- og rusarbeid   
   
R
 -  Rusomsorg   
 
 -  Råd og rettleiing vedrørande sosiale problemer   
   
S
 -  Salsbevilling   
 
 -  Serveringsbevilling   
 
 -  Skjenkebevilling   
 
 -  Skjenkebevilling for enkelte høve   
 
 -  Skulefritidsordninga (SFO)   
 
 -  Skulehelsetenesta   
 
 -  Spesialundervisning for grunnskuleelevar   
 
 -  Støttekontakt   
 
 -  Søknad om løyve til tiltak – PBL § 20-1, Ansvarsbelagt   
 
 -  Søknad om løyve til tiltak – PBL § 20-4, Tiltakshavar er ansvarleg   
   
T
 -  Tekniske hjelpemidlar   
 
 -  Tryggleiksalarm   
 
 -  TT-kort   
   
U
 -  Utenlandsvaksinasjon   
 
 -  Utsette eller begynne før ordinær skulestart   
 
 -  Utslepp av oljehaldig avløpsvatn frå verkstader, vaskehallar, bensinstasjonar og liknande   
 
 -  Utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadshus, hytter, turistbedrifter og liknande   
   
Ø
 -  Økonomisk sosialhjelp   
    
Login for redigering