Beredskap

 

Varsling ved ulukker og større uønska hendingar, skal som hovudregel rettast til nødetatane:

         BRANN OG STØRRE ULUKKER                           110

         POLITI OG REDNINGSSENTRAL                          112

         AMBULANSE OG MEDISINSK NAUDTELEFON   113

 

Ved spørsmål om beredskap, kontakt sentralbordet på tlf. 35 05 90 00.

Ved hendingar som kan involvere kommunen, vil politiets operasjonssentral varsle kriseleiinga.

Bø kommune sitt beredskapsarbeid følgjer "Lov om kommunal beredskapsplikt". Det viktigaste verktyet kommunen har i dette arbeidet er "Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse" også kalt ROS. Utifrå denne spring kommunen si overordna kriseplan, samt beredskapsplaner for ulike sektorer, t.d. helse og skule. Sjå oversikt over kommunale beredskapsplanar.

Oversikt over hjartestartarar i Bø.

 

Beredskapskoordinator Terje Kili: tlf 35 05 93 55920 31 791
terje.kili@bo.kommune.no

Legevakt (Hellandvegen 10, Bø) - 116 117. Nettsida til legesenteret

Teknisk vakttelefon (veg, vatn og avløp) - tlf 917 57 522

Kriseteam i Bø: Leiar Ingunn Espesett Vreim, tlf 950 76 931, 35 05 96 04, 35 95 17 81 (priv). Kriseteamet si brosjyre

Barnevernvakta i Grenland. Akutt og beredskap utanom kontortid
Tlf 900 53 304 eller politiet tlf 35 90 64 00 / 02800

Krisesenteret i Telemark - tlf 35 58 71 00 (heile døgnet). Nettsida til Krisesenteret

Kirkens SOS - tlf 815 33 300. Nettsida til Kirkens SOS

Veterinærvakten -  16:00 – 08:00: 35 01 07 82

 

Nyttige sider:

www.kriseinfo.no  www.dsb.no  http://varsom.no  www.politiet.no  www.nrk.no/ostafjells/telemark/

Sist endra 12.06.2019

Kontaktpersonar

Terje Kili

beredskapskoordinator

Adresse

Akutthjelp:
Brann - 110
Politi - 112
Medisinsk naudhjelp - 113


Bø kommune - 35 05 90 00
Vakttelefon vatn og avløp - 917 57 522
Leiar Kriseteam (Ingunn E Vreim):
950 76 931

Legesenter - 35 05 91 00
Legevakt - 116 117
Helsestasjon - 35 05 93 50

Når du ringer eit naudnummer:
Sei kven du er, kva som har hendt og kor du ringer frå.

Hjartestartare i Bø