Kunngjeringar og høyringar
Publisert 15.11.2019

Midt-Telemark kommune startar no arbeidet med å utarbeide arealdelen av kommuneplanen for den nye kommunen. Forslag til planprogram for planarbeidet leggast no ut til offentleg ettersyn og innbyggarar, næringsliv, organisasjonar og offentlege etatar kan kome med merknader til planprogram eller innspel til innhaldet i sjølve planen før 1.1.20. 

Publisert 13.11.2019

Referansegruppa betår av Formannskap Midt-Telemark kommune, samt styreleiar og daglig leiar på Gullbring.  

 

Møte vert halde på Bekkevoll torsdag 14.11.19 kl. 17- 19, møterom i 2. etasje. 

Publisert 09.10.2019
Skjermbilde.PNG

Utval for plan, teknikk og næring vedtok i møte 24.09.19 sak 80/19 (PDF, 940 kB),  å legge detaljregulering for Høgvoll ut til offentleg ettersyn. Planen er fremja av Ola Roald Arkitektur AS på vegne av Høgvoll AS.

Publisert 16.09.2019
Kommunevåpen midt-telemark

Kommunestyret for Midt-Telemark har konstituerande møte mandag 30. september. 

Publisert 27.08.2019

Ifølge Opplæringsloven §9A-10 skal kommunen gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. Nye Midt-Telemark kommune må derfor utarbeide slik forskrift.

Det sendes med dette forslag til kommunal forskrift ut på høring til skoler, organisasjoner og foreldre med høringsfrist 01.12.2019, og sendes ut fra kommunalsjef via skolene og Utdanningsforbundet.

Høringsinstanser er Bø skule, Folkestad skule, Bø ungdomsskule, Sauherad barne- og ungdomsskole, Utdanningsforbundet i Bø og Sauherad (Midt-Telemark fra 01.01.2020), elevrådene, samarbeidsutvalgene og foreldrerådene ved alle fire skoler. I tillegg kan andre instanser som ønsker det også komme med innspill til høringen.

Høringen ber om innspill på følgende:

  1. Er utforming og omfang av forskriften hensiktsmessig?
    1. Er den for omfattende, eller har den mangler?
    2. Har forskriften med alle relevante forhold rundt elevene, skolen, sanksjoner og saksbehandlingsregler?
    3. Er forskriften tydelig og konkret nok, og lesbar for både elever og voksne?
  2. Bidrar forskriften til et trygt og godt skolemiljø, med klare rettigheter, plikter, sanksjoner og retningslinjer for skolene og elevene?
  3. Ivaretar forskriften skolenes behov for å gjøre nødvendige / ønskede tilpasninger til lokale forhold?
  4. Bygger forskriften opp om et godt og aktivt samarbeid skole – hjem?

Høringsinstansene sender sine innspill til pedagogisk konsulent Jorunn Lindgren Wighus, jorunn.lindgren.wighus@sauherad.kommune.no innen 01.12.2019.

Se forslaget til ny forskrift (PDF, 154 kB)

Publisert 04.06.2019
Bø prestegard

Mandag 3. juni 2019 (uke 23-25) starter Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) arbeidet med kontrollregistrering av rundt 650 eldre bygninger i Bø kommune, i forbindelse med Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». I løpet av juni vil verneverdige kulturminner og de fleste bygninger fra før 1900 i kommunen bli fotoregistrert av fagpersoner fra NIKU. Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt. Bygningene vil bli fotografert og sammenlignet med foto fra tidligere registrering.

Overvåkningsprogrammet omfatter 10 kontrollkommuner, hvor kontrollregistrering gjennomføres hvert femte år. Målet med undersøkelsen er å få oversikt over tap, tilstand og endring av verneverdige kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. Overvåkingsresultatene skal gi faktagrunnlag for å vurdere virkemidler i fremtidig kulturminneforvaltning.

Resultatene av årets registreringer vil bli publisert våren 2020 på Riksantikvarens og NIKUs hjemmesider.

Publisert 27.11.2018

Rådmannens forslag til budsjett 2019 blei behandla i Formannskapet 26. november 2018. Formannskapets innstilling er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, fram til Kommunestyret si behandling 10. desember.

Endeleg vedtak gjeras av Kommunestyret 10. desember 2018.  

Sjå Formanskapet si behandling (PDF, 702 kB) for heile saka, eller les Handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2019-22 (PDF, 2 MB).