Detaljreguleringsplan for Gullbring studentheim vedtatt

Gullbring studenthjem_illustrasjon_kreditering Code arkitektur.jpg - Klikk for stort bilete

Kommunestyret i Bø vedtok 11.2.19 detaljreguleringsplan for Gullbring studentheim. Planen er fremma av Studentsamskipnaden i Sørøst-Noreg og legg til rette for riving av dagens studentheim og etablering av nybygg med 250-300 studentbustader på Campus Bø.

Bø kommunestyre vedtok i møte 11.2.19 (sak 17/19 (PDF, 731 kB)) detaljreguleringsplan for Gullbring studentheim i medhald av plan- og bygningslova § 12-12. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av studentbustader med tilhøyrande funksjonar. Planen er utarbeidd av Code AS på vegne av Studentsamskipnaden i Sørøst-Noreg.

Plandokument:

  1. ROS-analyse (PDF, 2 MB)
  2. Varsel om planoppstart (PDF, 464 kB); brev, avisannonse, liste over varslede
  3. Innkomne merknader (PDF, 4 MB)
  4. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova §12-12. Klager må vere skriftlege og sendast til postmottak@bo.kommune.no  eller til Bø kommune, Pb 83, 3833 Bø innan 21.3.18. Krav om erstatning eller innløysing etter §15-2 i plan- og bygningslova må setjast fram seinast 3 år etter kunngjering av vedtaket.


 

Sist endra 19.02.2019