Fotoregistrering av eldre bygningar og verneverdige kulturminne i Bø kommune

Bø prestegard - Klikk for stort bilete Mandag 3. juni 2019 (uke 23-25) starter Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) arbeidet med kontrollregistrering av rundt 650 eldre bygninger i Bø kommune, i forbindelse med Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». I løpet av juni vil verneverdige kulturminner og de fleste bygninger fra før 1900 i kommunen bli fotoregistrert av fagpersoner fra NIKU. Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt. Bygningene vil bli fotografert og sammenlignet med foto fra tidligere registrering.

Overvåkningsprogrammet omfatter 10 kontrollkommuner, hvor kontrollregistrering gjennomføres hvert femte år. Målet med undersøkelsen er å få oversikt over tap, tilstand og endring av verneverdige kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. Overvåkingsresultatene skal gi faktagrunnlag for å vurdere virkemidler i fremtidig kulturminneforvaltning.

Resultatene av årets registreringer vil bli publisert våren 2020 på Riksantikvarens og NIKUs hjemmesider.

Publisert av Hilde Pedersen. Sist endra 04.06.2019

SEFRAK-bygning
Bygning som inngår i SEFRAK-registeret, som er Riksantikvarens landsdekkende register over nærmere 500 000 bygninger eldre enn 1900, samt yngre bygninger i nordlige områder. Bygningene er digitalt kartfestet via Matrikkelen. SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus eller restriksjoner på hva som kan gjøres med bygningen.

NIKU
Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig kulturminnefaglig institutt, som driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som bygningsvern, arkeologi og konservering.

KONTAKT:

  • Åse Dammann, NIKU: ase.dammann@niku.no
  • Lars Rogstad, Riksantikvaren: lars.rogstad@ra.no