Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Bø kommune

Bø kommunestyre vedtok etiske retningsliner (PDF, 384 kB)for folkevalde og tilsette i Bø kommune i møte 14.12.2009 - k.sak nr. 73/09.

Tillegg frå KS vedteke som vedlegg til retningslinene av Bø kommunestyre 22.04.2013, sak 24/13

Kommunestyret sitt vedtak:

  1. Bø kommunestyre godkjenner forslag til etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Bø kommune.
  2. Etiske retningsliner takast med i opplæring av nye folkevalde og leiarar og gjerast kjent for alle tilsette i Bø kommune. Retningslinene skal drøftast i einingane og leiargruppene, og kompetansetiltak skal iverksettast.
  3. Etiske retningsliner skal synleggjerast både internt og eksternt.
    Innad i organisasjonen ved nytilsetting på line med teiepliktavtale, i personalhåndbok og på kommunens interne nett.
    Utad på kommunens heimeside der dei synlege og lettare tilgjengelege for innbyggarane. Føremålet er å kommunisere ut kva etisk fundament kommunen står på.

Verdiplakaten til Bø kommune - Klikk for stort bileteVerdiplakaten til Bø kommune

Sist endra 04.08.2017