Detaljreguleringsplan rv 36 Gvarv - Mannebru, g/s-veg - offentleg ettersyn

rv_36_gs_web.jpg - Klikk for stort bilete I tråd med plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Rv.36 Gvarv -Mannebru, i Sauherad og Bø kommuner ut til offentlig ettersyn.
Høringsfrist: 25.11.2019.

Omtale av prosjektet
Planområdet omfatter området vist på vedlagte kartutsnitt. Målet for planarbeidet er å sikre tryggere ferdsel for myke trafikanter langs rv. 36 mellom Gvarv og Bø. Det mangler ca. 4 km g/s-veg for å få kontinuerlig g/s-veg i fra Gvarv til Bø. Rv. 36 er utfordrende å ferdes på for myke trafikanter. Det er derfor behov for å få bygd et tilfredsstillende tilbud for denne trafikantgruppen.
 
Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 14.10.19-25.11.19.


Reguleringsplankart, planbeskrivelse, bestemmelser og andre plandokument kan lesast på: https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv36gvarvmannebru

Plandokumenta er og lagt ut til offentleg ettersyn på:
-Bø kommune (Bekkevoll), Gullbringvegen 20, 3800 Bø
-Bø bibliotek, Bøgata 69
-Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen

Informasjonsmøte
Det vil bli heldt informasjonsmøte på Landbrukets hus (Brenna) tirsdag 5. november kl. 1800.

Frist for innspel
Innspelmerknader til planforslaget må sendast skriftleg innen 25.11.19 til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL eller med e-post til firmapost-sor@vegvesen.no.

Kopi sendes til:
Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen (postmottak@sauherad.kommune.no)
Bø kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark (postmotttak@bo.kommune.no).

Har du spørsmål til planarbeidet, kan planleggingsleiar Pål Helge Paulsen kontaktast på
telefon 902 27 038 eller på e-post: palpau@vegvesen.no. Det same gjeld dersom det er
behov for detaljert kart/utskrifter i papirform.
 

Telemark vegavdeling
Plan- og forvaltningsseksjonen
​Statens vegvesen