Offentleg ettersyn av detaljregulering for Høgvoll

Skjermbilde.PNG - Klikk for stort bilete Utval for plan, teknikk og næring vedtok i møte 24.09.19 sak 80/19 (PDF, 940 kB),  å legge detaljregulering for Høgvoll ut til offentleg ettersyn. Planen er fremja av Ola Roald Arkitektur AS på vegne av Høgvoll AS.

Publisert av Elin Blutecher. Sist endra 09.10.2019

Føremålet med planen er å legge til rette for eit kombinert leilegheitsbygg og kontorlokale med tilhøyrande uteopphaldsareal og parkering i Bø sentrum. Det er planlagt eit bygg på 3-5 etasjar med p-kjellar og variera volumoppbygning. 
Forslag til plankart, reguleringsføresegner og planomtale samt tilhøyrande dokumentar til saka ligg under. 

Frist for å kome med merknad er sett til 20.11.2019. Merknader sendast postmottak@bo.kommune.no eller Bø kommune, Teknisk eining, Pb. 83, 3833 Bø.

Plankart (PDF, 2 MB)
Føresegner (DOCX, 43 kB)
Planomtale (PDF, 3 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 609 kB)
ROS-analyse (PDF, 6 MB)
Geoteknikk1 (PDF, 10 MB)
Geoteknikk2 (PDF, 2 MB)
Støy (PDF, 4 MB)
Solstudie (PDF, 10 MB)
Saksfremlegg 1. gongs behandling  (PDF, 940 kB)
Referat frå oppstartsmøte (PDF, 540 kB)