Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Gullbring studentheim

Gullbring studenthjem. Illustrasjon Code arkitektur - Klikk for stort bileteGullbring studenthjem. Illustrasjon Code arkitektur Forslag til detaljreguleringsplan for Gullbring studentheim ligg no ute til offentleg ettersyn med høyringsfrist 8.1.19. Planen er utarbeid av Code Arkitekter AS på vegne av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av studentbustader i tilknyting til Universitetet i Sørøst-Norge.

Hovudutval for plan, teknikk og næring vedtok i møte 13.11.18 (sak 91/18 (PDF, 988 kB)) å legge forslag til detaljreguleringsplan for Gullbring studentheim ut til offentleg ettersyn jf. plan- og bygningslova §12-10. 

Eventuelle merknader sendast til postmottak@bo.kommune.no eller Bø kommune,Teknisk eining, pb. 83, 3833 Bø innan 8.01.19.

Plandokumenter:

Sist endra 26.11.2018