Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Lifjelltoppen

Oversiktsbilde _ Lifjelltoppen.jpg - Klikk for stort bilete Kommunestyret vedtok i møte 11.06.18 (sak 59/18) (PDF, 914 kB) endring av detaljreguleringsplan for Lifjelltoppen. 

Publisert av Kari Verpe Hynne. Sist endra 26.06.2018

Føremålet med planen er å legge til rette for auka utnyttingsgrad innanfor to av delområda (Bff2 og Bff3) samt auke mønehøgda for enkelte av tomtene innom desse områda og endra tomteplassering for nytt høgdebasseng innom planområdet.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova §12-12. Klager må vere skriftlege og sendast til postmottak@bo.kommune.no eller i post til Bø kommune, Teknisk eining, Pb. 83, 3833 Bø innan 19.07.18.  Krav om erstatning eller innløysing etter §15-2 i plan- og bygningslova må setjast fram seinast 3 år etter kunngjering av vedtaket.

Plankart (PDF, 933 kB)
Føresegner (PDF, 743 kB)

Planomtale (PDF, 3 MB)