NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR Å INKLUDERE BARN OG UNGE (TIDLIGERE INKLUDERING AV BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER)

Bufdir.png - Klikk for stort bilete Informasjon frå Bufdir: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler via tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Publisert av Anne Gro Kleivi. Sist endra 02.12.2019

 Dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at:

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestrings arenaer


Kommunen skal innen 31. januar 2020 vurdere og rangere alle innkomne søknader og sende dette inn til Bufdir for saksbehandling. Som ordningen fokuserer på skal søkere sikre en kommunal forankring.

Retningslinjer finn du her

 

Midt-Telemark kommunes kriterier

Midt-Telemark kommune vil difor prioritere søknadar som er i tråd med kommunens samfunnsdel for Midt-Telemark kommune 2019 – 2031, som vektlegger:
- at alle skal ha lik mogelegheit til å delta i aktivitetar i samfunnet uavhengig av funksjonsnivå, sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn
- samskaping og samarbeid med ulike aktører - også mellom frivillig sektor og forebyggande tenester
- at barn og unge skal ha mogelegheit til medvirking av saker som omhandler dei.
 

Kommunen vil difor også legge til rette for deires påvirking i vurderinga og rangeringa av søknadane i tråd med oppfordringar fra Bufdir

Kommuneplanens samfunnsdel

 

Søknadsfrist: for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019

 

Mer informasjon om hvordan søke er tilgjengelig på Barne-, ungdom og familiedirektoratet Bufdir sine sider
 

  

Kontaktperson Midt-Telemark kommune: 
Marita Valkeinen Tlf. 35 05 92 26 / 41 61 13 93.
E-post: marita.kristina.valkeinen@bo.kommune.no

Fann du det du leita etter?