Oppmoding om stenging av skogsbilvegar frå Fylkesmannen

Skogsbilveg - Klikk for stort bilete Fylkesmannen i Telemark oppmodar skogeigarar og andre eigarar av vegsystem i skogområda til å låse bomsystem eller på anna måte redusere unødig bruk av skogsvegar.

Denne oppfordringa gjeld fram til versituasjonen endrar seg og skogbrannfara er vesentleg redusert.

Samstundes er det ei oppfordring om å sette opp informasjonsplakatar ved innfartsårer og sentrale turområde. Skogbrannfareplakatar fåast ved å kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på trykksak@dsb.no, eller kan skrivast ut på fargeprinter frå denne lenka: Skogbrannplakat (PDF, 55 kB)

Bakgrunn for denne sterke oppmodinga er den ekstreme situasjonen vi har i fylket i dag, med knusktørre skog- og utmarksområde og framleis utsikt til tørt og varmt ver. Ved å avgrense motorisert ferdsel innover i skogområde vil vi redusere ferdsel og risikoadferd i utilgjengelege og fjerntliggande område. responstid er ofte heilt avgjerande for å unngå store katastofer. Fylkesmannen forventar at alle tek ansvar og gjer sitt for å unngå farlege situasjonar.

Telemark har omlag 500 mil med skogsbilvegar og i tillegg omfattande traktorvegnett. Fylkesmannen reknar med at ca. ein tredjepart av skogsbilvegane kan låsast med bom, men at desse vegane dekker to tredjepartar av skogarealet med vegdekning.

Sist endra 05.06.2018