Utval ved barnehagen

Både rammeplanen og barnehagelova legg vekt på samarbeidet mellom barnehagen og heimen

Med forståing er meint gjensidig respekt og aksept av det felles ansvaret og oppgåvene i forhold til barnet

Med samarbeid er meint regelmessig kontakt der ein utvekslar informasjon og grunngjevingar. (Rp s 14 )

Det er dykk som foreldre som kjenner barna best, og barnas trivsel, læring og utvikling er viktig for dykk som foreldre og for oss i barnehagen, derfor er det viktig at vi heile tida samarbeidar til det beste for barna.

Vi ønskjer også at dykk som foreldre skal være med å prege innhaldet i barnehagen.

FAUs representantar barnehageåret 2018/2019 er:

 

Avdeling

Foreldrerepresentant

Telefon

E-post

Bjørkekollen

​Marit Loftsgarden ​41 28 92 79

​ maritlof@gmail.com

Bjørkekollen

Reidar Kravik

47 66 00 44

​ reidarkravik@gmail.com

Furuhotten

Eli Ulvenes

41 56 71 82

​ eliulvenes@yahoo.com

Furuhotten

Nanna Elseth 41 52 44 11 ​nannaelseth@outlook.com

Granskogen

Tone Mari Stavsholdt

97 07 79 94

toneskogli@gmail.com

Granskogen

Sigrunn E. Pedersen

90 87 72 08

sigrunnep@hotmail.com

Gullboste

Liv Hege Hermansen

45 13 89 87

Livher_8@hotmail.com

Gullbosten

​Marhe Beate Nilsen

91 85 43 52

Marthebeate@glexe.no

 

FAU oppmodar foreldre til å ta kontakt dersom det er saker de ønskjer å ta opp / drøfte. 

Representantar i Samarbeidsutvalet (S.U)

To representantar frå FAU
To representantar frå dei tilsette
Styrar
Ein frå kommunen

S.U representantar dette året er :

 

Rolle

Navn

SU -leder

Eli Ulvens

SU - nestleder

Marhte Beate Nilsen

FAU - leder

Liv Hege Hermansen

Styrar

Margit Susanne Nygård

97 52 14 81

Personal - Utanningsforbundet

Susana H Opsjøen

97 08 03 23

Personal-

Fagforbundet

Mette Valen

40 20 33 84

Kommunens represntant

Heidi Troneng


I barnehagelova står det:

  • Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings - og aktivitetsmulgheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem
  • Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs - og oppdrageroppgaver og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn
  • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
Sist endra 05.02.2019