Informasjon om opptak og frister

I Bø kommune har vi 6 barnehagar, både kommunalt og privat drive. Det er felles opptak for alle barnehagane, og søknadsfristen til hovedopptaket er 01. mars.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 03.05.2019

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass frå den månaden barnet fyller 1 år. Føresetnaden er at du har søkt innan søknadsfristen som er 01. mars. Viss barnet er under 1 år, kan du få tilbod om plass om det er ledig kapasitet.

 

Søke barnehageplass

Søknadsfrist til hovudopptaket er 01. mars. Du kan søke om barnehageplass frå midten av januar, og søknaden er ikkje bindande. Det anbefalast at ein sett opp minst 3 prioriteringar i søknaden. Dersom du søker plass i kun ein barnehage, er det opp til kommunen å bestemme kva for barnehage som skal stå som 2. priorierting i søknaden. 

 

Svar på tilbod

Du må sende inn svarslipp innan 14 dagar, hvis ikkje mistar du plassen.

 

Søknadar utanfor hovudopptaket / barn som ikkje har rett på plass ved hovudopptaket

Når du kan få tilbod om plass er avhengig av barnets plassering på søkarlista, og når det blir ledige plassar i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Vi kan dessverre ikkje si noko om når du kan forvente å få tilbod om plass. 

Oppseiing av plass

Oppseiing av barnehageplass
Føresette kan seia opp plassen med oppseiingsfrist på 1 md, med oppseiing den 01. kvar mnd. Plassen skal betalast ut oppseiingstida. Oppseiinga skal vere skrifteleg (søknadskjema på heimesida til kommunen). 

 

Endring av oppholdstid

Endring av oppholdstid skal vere skriftleg (søknadsskjema på heimesida til kommunen) med minst 1 mnd. varslingstid, og gjeras gjeldande frå den 1. i påfølgande månad.

 

Sjå ellers vedtektene for dei kommunale barnehagane (nye vedtekter frå 01.01.2020)