Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Familiar med inntekt under 541 500 kroner kan søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Har dykk barn på tre år eller eldre, kan ein og ha rett til gratis kjernetid.

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling

Regjeringa har vedteke nasjonale satsar for redusert pris i barnehage frå 01.05.2015. Ordninga inneber at ein ikkje skal betale meir enn 6% av inntekta si til barnehagen. For barnehageåret 2018/2019 gjeld dette for husstandar med ei samla inntekt under 541 500 kroner per år.

Ein må søke kvart år, sjølv om ein har fått innvilga redusert betaling tidlegare. Husstanden må dokumentere inntekta med skattemeldinga frå siste år. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon. Me anbefalar at ein søkjer i god tid før 1.juli, slik at ein får med reduksjonenen  på faktura for august (sendast ut i midten av juli). 

Gratis kjernetid  

Fra 01.08.18 gjeld gratis kjernetid (20 timer pr. uke) for 3, 4 og 5 åringer som bor i hushaldningar med ei inntekt under kr 533.500. Ein må søke kvart år, sjølv om ein har fått innvilga redusert betaling i inneverande barnehageår. 
 

Kva for inntekter skal reknas med?

Det er husstandens samla brutto årsinntekt som er grunnlaget for berekning av betalingssats (ektefeller, sambuarar og registrerte partnarar si inntekt skal reknas med her).  

Husstandens inntekter dokumenteras ved siste års skattemelding. Dersom noko ikkje er registrert på skattemeldinga av skattepliktige person- eller kapitalinntekt, er søkjar pliktig til å opplysa om dette ved søknad.

Eksempel på inntekter som skal inngå i berekningsgrunnlaget: Arbeidsinntekt, sjukepengar, AAP, dagpengar, tiltaktpengar, uføretryg, etterlattepensjon, aksjeutbytte, renteinntekter, utleigeinntekter samt introduksjonsstønad for flyktningar.

Eksempel på inntekter som ikkje skal inngå i beregningsgrunnlaget: Støtte til barnetilsyn, barnebidrag og barnetrygd, kontantstønad, økonomisk stønad til f.eks. barnehage og SFO samt studielån/stipend. 

Redusert faktura

Det kan søkjast om redusert foreldrebetaling gjennom heile året, men vedtaket har ikkje tilbakevirkande kraft. Søknadsfrist er den 1. i mnd for å få reduksjon på neste mnd. faktura.

Dersom det manglar inntektsdokumentasjon i søknaden, vil ordinær betalingssats vært nytta fram til dette er motteke av Bø kommune. 

Vedtaket er gyldig i inneverande barnehageår, og det må søkjast på ny for neste barnehageår.

For meir informasjon, sjå link: http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/Moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Sist endra 01.03.2019