Ung Arena Midt-Telemark

Ung Arena Midt-Telemark er eit felles folkehelseprosjekt for Bø og Sauherad kommunar, og del av den nasjonale satsinga «Program for folkehelsearbeid i kommunane». Telemark Fylkeskommune har tildelt prosjektmidlar, og prosjektet er dermed ein del av fylket si satsing "Rusfritt, robust og rettferdig".

Prosjektet inneber å etablere ein kombinert sosial møteplass og ei lågterskel hjelpeteneste for ungdom mellom 13 og 20 år i Bø og Sauherad. Målet er å styrke psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Prosjektet er eit samskapingsprosjekt, som skal utviklast og drivast av ungdom, frivillige og fagfolk saman. Du finn Ung Arena i 2. etg i Gullbring kulturanlegg.

Publisert av Frøydis Haukeland. Sist endra 03.10.2019

Lågterskel hjelpeteneste

Lågterskel hjelpetenesta er inspirert av ein modell utvikla av Bydel Gamle Oslo i samarbeid med blant anna Mental Helse; Ung Arena. Ung Arena er igjen inspirert av Headspace, eit lågterskel rådgjevingstilbod for barn og unge i Danmark. Målet med hjelpetenesta er å gjere kommunen sine tenester meir tilgjengelege for unge, senke terskelen for ungdom til å be om hjelp, samt fange opp og hjelpe dei som er i risiko for problemar med rus og psykiske vanskar. Vidare er det mål om å auke samarbeidet mellom dei ulike tenestene. Det viktigaste elementet er å utvikle eit tiltak på dei unge sine premissar, gjennom direkte og aktiv involvering av målgruppa.

Sosial møteplass

Den lokale modellen vi vil utvikle i Midt-Telemark inneber å kombinere lågterskel hjelpeteneste med ein sosial møteplass. Møteplassen skal være ein trygg og positiv stad å være etter skoletid, med aktivitetar og fellesskap som bidreg til meistring og tilhøyrsel. Kultur- og idrettsaktivitetar vil her være tiltak for å styrke helse og livskvalitet. Tiltaka skal være universelle, åpne for alle, være gratis og ha eit helsefremjande og ressursorientert fokus. Det er viktig at møteplassen er stress- press- og rusfri. Den sosiale møteplassen er inspirert av Røde Kors si satsing på aktivitetshus for ungdom; Fellesverket.

Forsking

Det er behov for meir kunnskap om kva som er effektive og verksame folkehelsetiltak, og det er krav om kunnskapsbasert tiltaksutvikling i folkehelseprogrammet. Prosjektet skal derfor følgjeevaluerast. Kunnskap som vert utvikla i prosjektet kjem dermed også andre til gode. 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektskildring finner du her (PDF, 423 kB)

Meir informasjon om prosjektet, og alle dei andre prosjekta i den nasjonale satsinga finner du her

Ung Arena team

Ung Arena Midt-Telemark har etablera ei tverrfagleg team som består av prosjektleiar, psykolog og tilsette frå helsestasjon, psykisk helse og rusarbeid, pedagogisk-psykologisk teneste og barnevernstenesta. Alle tenestene vil kunne treffast på Ung Arena.

Kontaktpersonar

Trond Garborg (prosjektleiar): trond.garborg@bo.kommune.no, tlf: 99206742

Anne Marie Kaasa (psykolog): anne.marie.kaasa@bo.kommune.no, tlf. 46893406

Følg Ung Arena Midt-Telemark på sosiale medier!

Facebook: https://www.facebook.com/ungarenamidttelemark/

Instagram: https://www.instagram.com/ungarenamidttelemark/

Snapschat: https://www.snapchat.com/ungarenamidttel/

 

Fann du det du leita etter?