Om HMS-systemet

Bø kommune har sammen med kommunene Nome og Sauherad utviklet et felles HMS-system for de tre kommunene. Systemet har følgende målsetting å:

  • Sikre at lover og forskrifter etterleves

  • Gjennom informasjon og opplæringstiltak gi kunnskap, ferdigheter og holdninger som fremmer et godt arbeidsmiljø

  • Være lett tilgjengelig og enkelt å forstå og å bruke for alle

  • Sikre gode rutiner for forebygging, kartlegging, oppfølging og dokumentasjon innenfor HMS området

  • Sikre klar oppgave- og ansvarsfordeling

  • Inneholde gode rutiner for ajourhold

HMS-systemet baserer seg i første rekke på denne Internettversjonen. Alle kommunens ledere, verneombud og ansatte forøvrig har ennå ikke tilgang til internett på sin arbeidsplass. Inntil videre får de arbeidsplassene som ikke har internettilgang, en papirutgave.

Internettversjonen blir revidert fortløpende. Papirversjonen blir fornyet en gang i året (ved årsskiftet).

Systemet består av følgende hovedkapitler:

A. Lovverk

Inneholder i første rekke arbeidsmiljøloven med de forskriftene som er mest aktuelle for kommunal virksomhet. Under dette kapitlet finner du også linker til hjemmesidene til NAV og Arbeidstilsynet. Du finner her mye nyttig arbeidsmiljørelatert stoff.

B. Mål og organisering

I tillegg til målene for HMS-systemet og for arbeidsmiljøet i kommunen inneholder kapitlet informasjon om hvordan Bø kommune er organisert, og hvordan HMS-systemet er bygd opp og blir vedlikeholdt.

C. Prosedyrer

I dette kapitlet vil du finne linker til prosedyrer som gjelder alle ansatte i organisasjonen og som er utarbeidet med tanke på å

  • Veilede og å gi bestemmelser om hvordan en skal gå fram når spesielle situasjoner oppstår
  • Sette viktige arbeidsmiljøoppgaver på dagsorden og sørge for nødvendig rapportering og kontroll

Enkelte arbeidsoppgaver og arbeidssituasjoner har helt spesielle prosedyrer som bare gjelder enkelte ansatte. Slike fag og avdelingsspesifikke prosedyrer vil ikke være tilgjengelige her, men på den enkelte arbeidsplass. Det vil være den enkelte leder (jevnfør organisasjonsplanen) som er ansvarlig for at slike prosedyrer finnes, at de er tilgjengelige og at de følges og dokumenteres.

En rekke kommunale bygg har spesielle krav til prosedyrer og dokumentasjon i forhold til brann, elektriske anlegg og tekniske installasjoner. Slike prosedyrer og dokumentasjon skal være tilgjengelig i det enkelte bygg.

Det vil være den enkelte brannvernleder som har ansvar for prosedyrer, øvelser, tilsyn og dokumentasjon i bygg som kategoriseres som særskilte brannobjekter.

Leder for eiendomsavdelingen i Teknisk etat har ansvar for nødvendig skilting og merking i forhold til brann og tekniske innretninger. Videre har vedkommende ansvar for prosedyrer, tilsyn og dokumentasjon når det gjelder elektriske anlegg og tekniske innretninger.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til HMS-systemet kan du kontakte systemansvarlig Oda Hoftun (tlf. direkte 35059047). E-post: oda.hoftun@bo.kommune.no

Publisert av Silje Larsen. Sist endra 10.10.2018

Kontaktpersonar

Oda Hoftun

HMS rådgjevar