Støtte til utdanning

Bø kommune ønsker å legge til rette for kompetanseutvikling til beste for både den tilsette og kommunen. 

Støtte til utdanning er difor ein moglegheit og ikke ein rett. 

Fast tilsette i minst 50% stilling, og som har vore tilsett i kommunen dei siste 2 åra kan søkje. 

 

Søknadsfrist:
 

Søknadsfrist til kommunen er 01. mars og 01. september, for behandling innan 01. april og 01. oktober. 

Dersom du ønsker å søke om utdanningspermisjon/støtte til utdanning, finn du informasjonen du treng i permisjonsreglementet Kapittel 8.

Søknadsskjema for støtte til utdanning fyllas ut og personalkontoret vil behandle søknaden innen gjeldande frister. Søknadar som ikkje er drøfta med leiar eller har leiars underskrift, eller på annan måte er ufullstendig, blir returnert utan behandling. 

Sist endra 22.02.2019