Flyktningarbeidet i Bø kommune

Mål for flyktningearbeidet i Bø kommune

 
Bø kommune legger forholdene til rette for en naturlig og positiv integrering i lokalsamfunnet, samtidig som vi ønsker å styrke innvandrernes mulighet for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å gjøre dem økonomiske selvstendige.
 
Flyktningtenesta skal bosette og integrere flyktninger lokalt. Kommunen tar i mot flyktninger etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi og kommunestyrevedtak.
 
Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningefamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging, veiledning og oppfølging lokalt. Alle skal lære norsk. Kommunen mottar et tilskudd fra IMDI i en 5- års periode.
 
Den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med alle kommunens ansatte. Kommunen har et aktivt samarbeid med Røde Kors/ Bø frivilligsentral og øvrige, frivillige organisasjoner.
 
 

Oppfølging av flyktninger i og utenfor Introduksjonsprogrammet

 
Bø kommune og flyktningetjenesten har i ansvaret for oppfølging, støtte og veiledning av bosatte flyktninger. Dette gjelder både de som er i introduksjonsprogrammet (18 - 55 år) og deres familiemedlemmer, samt flyktninger som ikke er deltakere i programmet. Oppfølgingsarbeidet begrenses i utgangspunktet til fem år etter bosetting i kommunen.
Sist endra 12.04.2018

Kontaktpersonar

Brede Glenna

Avdelingsleiar flyktningtenesta

Adresse

Telefon:
35 05 95 00

E-post:
postmottak@bo.kommune.no

Besøksadresse:
Gvarvvegen 54
3800 Bø

Postadresse:
Bø kommune Flykningtenesta
PB 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt