Introduksjonsprogrammet

Hvem har ansvar for introduksjonsprogrammet?

I Bø kommune er det flyktningtenesta som har ansvaret for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Programmet legges til rette for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet skal gi:

 • Kunnskap i norsk
 • Innsikt i norsk samfunnsliv
 • Forberede for yrkeslivet

Om introduksjonsprogrammet

Hvem skal inn i programmet?

Alle nyankomne flyktninger som bor i Bø kommune og som er mellom 18 og 55 år, skal delta i introduksjonsprogrammet.
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjelder bare for personer som bor i kommunen som følge av avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.

Infroduksjonsprogrammet gjelder ikke for nordiske borgere og utlendinger som omfattes av EØS-avtalen.

Hvor lenge varer programmet?

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Ved særlig behov kan det utvides til tre år.
Programmet er på fulltid (37,5 timer per uke) og helårig (5 uker ferie per år).

Innhold i programmet

Norsk gruppe

Det er voksenopplæringen som har anvar for undervisningen.
Norskundervisningen skjer i grupper inndelt etter språkkunnskap til den enkelte.

Alle som deltar i introduksjonsprogrammet skal ta norskprøve før programtiden slutt; A1, A2, B1 eller B2.

Grunnskoleopplæring

Grunnskole for voksne tilbys til Intro-deltakere med behov for kvalifisering, og undervisningen skjer på voksenopplæringen. Grunnskoleløpet kan variere fra ett til tre år, avhengig av tidligere skolegang og den enkeltes utvikling og framgang. Deltakerne må ta eksamen for å få godkjente papirer. På grunnskolen undervises det i 5 fag:

 • norsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk

Språkpraksis

Alle deltakere i programmet skal bli kjent med lokalt arbeidsliv, bygge nettverk, skaffe attester og referanser og øke sjansen for betalt arbeid på hel- eller deltid. Hovedfokus er norskkspråket.

Kurs i samfunnskunnskap

Alle deltakere i programmet må gjennomføre 50 timer samfunnsfag, hovedsakelig på eget morsmål. Før kurset avsluttes må den enkelte ta en samfunnsfagsprøve.

Plikter i programmet

 • At deltaker følger reglement for introduksjonsprogrammet og skolen.
 • At deltaker er med og utarbeider sin individuelle plan og tar ansvar for dette.
 • At deltaker viser aktivitet og interesse i opplæringen/gjennomføringen av individuell plan.
 • At deltaker gjennomfører språktrening i bedrift. 
 • Levere timelister for fremmøte til avtalt tid hver måned.

Rettigheter i programmet

 • Oppfølging og veiledning av egen kontaktperson i flyktningtenesta.
 • En individuell plan for aktiviteter og tiltak i Introduksjonsprogrammet.
 • Utbetaling av introduksjonsstønad den 12. i hver måned. 
 • Erfaring fra ulike yrker og bransjer gjennom praksis.
 • Karriereveiledning.
 • Miljø som er preget av trygghet og trivsel.

Introduksjonsstønad

Stønaden fastsettes på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp (G) x 2 på årsbasis og blir indeksregulert 1. mai hvert år.

Grunnbeløp (G) 2017 er kr 93.634,- Stønaden er skattepliktig og deltaker må søke om skattekort. Stønaden utbetales gjennom kommunens lønningskontor. Deltakere i programmet har rett til eget inntektsgivendearbeid på sin fritid og i ferier.

Introduksjonsstønad utbetales den 12. i hver måned.

 • kr 15.606,- pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 25-55 år
 • kr 10.404,- pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 18-25 år

Ferie og fravær

Deltakerne har fem uker ferie per år. Det er flyktningtenesta som fastsetter ferieukene.
Ferien tas i forbindelse med norsk juleferie og påskeferie, og deler av skolens sommerferie.

Ugyldig fravær gir trekk i stønad og kan føre til midlertidig eller fast stans av programmet.

Lov

”Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere”(Introduksjonsloven) ligger til grunn for arbeidet med  å styrke  nyankomne innvandreres deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Sist endra 11.09.2018

Kontaktpersonar

Brede Glenna

Avdelingsleiar flyktningtenesta

Adresse

Telefon:
35 05 95 00

E-post:
postmottak@bo.kommune.no

Besøksadresse:
Gvarvvegen 54
3800 Bø

Postadresse:
Bø kommune Flykningtenesta
PB 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt