Helsestasjon- og skulehelsetenesta

Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å førebygge sjukdom og fremje god fysisk og psykisk helse hos barn og unge. Tenesta er eit lavterskeltilbod og er i kontakt med nær alle familiar, barn og ungdom. Vi gir tilbod om vaksiner, helseundersøkingar, informasjon om korleis førebygge sjukdom og skader, samt støtte til meistring og positiv utvikling.  

Tenesta omfattar

        Fysioterapi og ergoterapi tenester til barn/unge
        Koordinering av habilitering 0 – 18 år

Kriteriar
I likheit med alle andre i befolkningen har barn i Norge rett på nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller ho bur eller midlertidig oppheld seg.

Pris for tenesta
Tenesta er gratis

Eventuell klage
Dersom du meiner du ikkje mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetenestelova påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du beskrive kva slags forhold det klagas over. Du bør beskrive kva du ønsker endra og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandla saka. Opprettholder kommunen si avgjær, vidaresendas klagen til Helsetilsynet i fylket. Som mottakar av helsetenester kan du etter pasientrettighetslova og klage til Helsetilsynet på utføringav tenesta. Klagen skal først sendas kommunen eller direkte til tenesteytaren slik at saken gis anledning til å bli løst på lågaste nivå.

Viktige linkar og filer til informasjon om barn og helse

Sist endra 29.10.2019
Fann du det du leita etter?